logo o.s. Exulant

Občanské sdružení EXULANT


Hlavní stránka

Něco o Exulantu

Stanovy

Kontakt

Připravujeme

Proběhlé akce

Věstník

Publikace

Odkazy

stránky založeny 10.11.2005


přístupů od 1.12.2005
WEBovský počítadlo1.6.2010
Doplněn věstník
č.29

11.5.2010
Aktualizace termínů chystaných akcí na rok 2010

9.12.2009
Zveřejněny informace o chystaném setkání rodu Andršů v ZelověZákladní informace

Občanské sdružení Exulantje křesťanské ekumenické společenství založené v roce 1995, které sdružuje potomky českých exulantů pro víru a všechny občany, kteří se zajímají o bolestné dějiny českých evangelíků. Považuje za svůj přední úkol uchovat památku na odvahu a hrdinství tisíců prostých lidí, kteří vyjádřili svůj vzdor proti násilí a nesvobodě.

Sdružení pořádá ve spolupráci s dalšími subjekty celosvětová setkání a konference potomků pobělohorských exulantů, udržuje kontakty s potomky českých exulantů žijících na různých místech v zahraničí, koná zájezdy do míst, kde exulanti žili nebo žijí. Kromě těchto aktivit je jeho cílem i archivní, historická a vydavatelská činnost spojená s pobělohorskou evangelickou emigrací, životem v exilu a návratem do původní vlasti.

Sdružení úzce spolupracuje zejména s Českobratrskou církví evangelickou, Bratrskou jednotou baptistů, Evangelickým reformovaným sborem v Zelově a dalšími evangelickými církvemi a spolky.

Členy OS Exulant se mohou stát nejen potomci exulantů, nýbrž všichni, kterým záleží na tom, aby se náš národ opět vrátil k duchovním hodnotám, a především k živé víře v Ježíše Krista, jak ji čeští exulanti vyznávali. Jsme přesvědčeni, že nejvzácnějším dědictvím a odkazem těchto statečných lidí je víra v Ježíše Krista, Syna Božího, který pro hříšné položil svůj svatý život. Tuto víru chce OS podporovat, vydávat o ní svědectví a žít v poslušnosti Kristova evangelia.

Bitva na Bílé hoře zpečetila osud evangelických křesťanů v Českém království. Důsledně prováděná rekatolizace vyhnala do exilu desítky tisíc českých evangelíků, kteří se rozhodli pro své evangelické přesvědčení opustit domovy a vlast a odejít do ciziny (Saska, Lužice, Pruska, Slezska, Polska a Uher). Historie českého náboženského exilu je svědectvím o moci Kristova evangelia nad strachem a utrpením. Pobělohorští exulanti neodcházeli do ciziny z hospodářských či politických důvodů. Vyučeni Mistrem Janem Husem a reformačními otci k úctě k Boží pravdě byli připraveni svést zápas o svobodu lidského svědomí.

Po třech stech letech od bělohorské porážky, se naplnilo proroctví největšího z exulantů J. A. Komenského: "Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých tobě se zase navrátí, ó lide český." Po roce 1920 se do nově vzniklé Československé republiky začali vracet potomci českých evangelíků, kteří si po staletí udrželi v cizině svou náboženskou i národní identitu. Po druhé světové válce se návrat exulantů dokončil.

"Živ buď, národe posvěcený Bohu, a neumírej... Požehnej, ó Hospodine, rytěřování jeho a v práci rukou jeho zalib se tobě..." (J. A. Komenský)


© Občanské sdružení Exulant 2005 - 2008