logo o.s. Exulant

Občanské sdružení EXULANT


Hlavní stránka

Něco o Exulantu

Stanovy

Kontakt

Připravujeme

Proběhlé akce

Věstník

Publikace

Odkazy

stránky založeny 10.11.2005


přístupů od 1.12.2005
WEBovský počítadlo1.6.2010
Doplněn věstník
č.29

11.5.2010
Aktualizace termínů chystaných akcí na rok 2010

9.12.2009
Zveřejněny informace o chystaném setkání rodu Andršů v ZelověStanovy občanského sdružení

(podle Zákona č.83/1991 Sb.)

I. Název sdružení

EXULANT

II. Sídlo sdružení

Jungmannova 9 - Husův dům, 111 21 Praha 1 - Nové Město

III. Cíl sdružení

     Sdružení je založeno pro vytváření a upevňování kontaktů mezi potomky pobělohorských exulantů do Polska (Pruského Slezska), na Volyňsko a dalších míst. Sdružení působí na území ČR (mezi reemigranty) i v lokalitách života českých a moravských exulantů.

IV. Předmět činnosti

     Předmětem činnosti sdružení EXULANT je udržování kontaktů, organizace společných akcí (včetně zájezdů) mezi potomky pobělohorských exulantů (na území ČR, v Polsku, na Ukrajině i jiných místech), jakož i archivní, historická a vydavatelská činnost spojená s pobělohorskou evangelickou emigrací, životem v exilu a návratem do původní vlasti. Sdružení úzce spolupracuje zejména s Českobratrskou církví evangelickou, Bratrskou jednotou baptistů, Evangelickým reformovaným sborem v Zelově a dalšími evangelickými církvemi a spolky.
     Součástí předmětu činnosti sdružení jsou i veškeré aktivity vytvářející materiální a jiné podmínky ke splnění cíle sdružení.

V. Členové sdružení

     Řádnými členy sdružení jsou fyzické osoby příp. právnické osoby sdružení zakládající a dále osoby přijaté za členy sdružení rozhodnutím výboru sdružení nebo rozhodnutím valné hromady na základě návrhu předsedy nebo výboru sdružení.
     Čestnými členy může valná hromada sdružení prohlásit fyzické osoby, které se mimořádně zasloužily o oživení památky pobělohorských emigrantů (a jejich potomků) nebo mimořádně přispěly k uskutečňování cíle sdružení.

VI. Práva a povinnosti členů

     Řádní a čestní členové mají právo podílet se na činnosti a všech akcích sdružení a být plně informováni o činnosti sdružení. Hlasovací právo mají všichni řádní a čestní členové sdružení. Řádní členové starší 18 let mají právo být voleni do orgánů sdružení.

VII. Orgány sdružení

     Orgány sdružení jsou:
     Valná hromada sdružení
     Výbor sdružení
     Předseda sdružení
     Revizor (revizní komise)

VIII. Valná hromada sdružení

 1. Působnost
       Valná hromada je nejvyšším orgánem družení, rozhoduje o všech otázkách týkajících se hospodaření a činnosti sdružení, pokud tuto pravomoc nepřevede na jiný orgán.
  Valná hromada především:
  1. volí a odvolává orgány sdružení (včetně jejich náhradníků),
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti sdružení a účetní uzávěrku,
  3. rozhoduje o změně stanov a zániku sdružení.

 2. Jednání valné hromady:
  • jednání valné hromady svolává předseda sdružení, nebo kterýkoliv člen výboru sdružení a to nejméně 1x za rok,
  • požádá-li 1/3 členů s hlasovným právem nebo revizor sdružení o svolání valné hromady, musí předseda nebo členové výboru žádosti vyhovět. Nevyhoví-li do 6 týdnů, svolají žadatelé valnou hromadu sami,
  • jednání valné hromady řídí předseda sdružení nebo jiný člen zvolený valnou hromadou. Účastníci valné hromady jednají buď osobně, nebo prostřednictvím svých zástupců. K platnosti rozhodnutí dle čl. VIII. bod 1. a) až c) je zapotřebí 2/3 většina všech členů sdružení,
  • k platnosti ostatních rozhodnutí je zapotřebí nadpoloviční většina přítomných nebo zastoupených členů, jménem právnické osoby hlasuje její statutární představitel nebo jiný pověřený zástupce, hlasy fyzických osob a právnických osob jsou si rovny,
  • hlasuje se aklamací, pokud valná hromada nerozhodne jinak,
  • svolavatel svolává valnou hromadu s 14 denním předstihem. Není-li valná hromada usnášeníschopná, v otázkách dle čl. VIII. bod1. a) až c), svolává svolavatel opakovanou valnou hromadu stejným způsobem. Opakovaná valná hromada rozhoduje o všech otázkách většinou hlasů přítomných členů,
  • z usnesení valné hromady se pořídí zápis, který podepíše předsedající a dva zvolení ověřovatelé.

IX. Výbor sdružení

     Výbor sdružení se skládá z předsedy sdružení (přímo voleného valnou hromadou) a pěti členů výboru. Výbor řídí veškerou činnost sdružení v souladu s usnesením valné hromady. Jednání výboru svolává a řídí předseda sdružení nebo v závažných případech kterýkoliv člen výboru. O zásadních otázkách rozhoduje výbor většinou svých členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Výbor v potřebné míře přenese své pravomoci na předsedu.
     V případě neustavení výboru plní jeho funkce předseda sám. O zásadních rozhodnutích se sepíše zápis, který schválí všichni členové výboru.

X. Předseda

     Jedná jménem sdružení, pokud si toto právo nevyhradí výbor jako celek, případně nepověří jiného svého člena. Plní úkoly v souladu s výše uvedenými ustanoveními. Předsedu může v jeho funkci zastoupit jiný člen výboru sdružení, výborem pověřený.

XI. Revizor (revizní komise)

     Revizor (revizní komise) je volen na období dvou let. Kontroluje veškerou činnost sdružení a předkládá výroční revizní zprávu. Vykonává oprávnění dle výše zmíněných článků. Má právo zúčastnit se jednání výboru s hlasem poradním.

XII. Volební období

     Orgány sdružení jsou voleny na období dvou let.
     Mandát zvolenému členovi sdružení zaniká:

 1. zvolením nového orgánu po uplynutí funkčního období,
 2. písemnou rezignací doručenou výboru nebo předsedovi s dvouměsíční výpovědní lhůtou počínající prvním dnem měsíce následujícího po doručení (lhůtu může výbor svým rozhodnutím zkrátit),
 3. v souvislosti s vystoupením ze sdružení,
 4. odvoláním valnou hromadou.
     Klesne-li počet členů výboru pod 50%, mohou zbylí členové výboru kooptovat náhradníka do konce funkčního období původně zvoleného člena; jinak tato pravomoc přísluší valné hromadě.

XIII. Hospodaření sdružení

     Náklady na činnost sdružení EXULANT jsou hrazeny z jeho majetku. Závazky vůči třetím osobám mohou být uznány pouze do výše majetku sdružení.
     Finančními zdroji sdružení jsou:

 • příspěvky členů sdružení,
 • příspěvky, dary, odkazy jiných osob,
 • výnosy sbírek, 
 • příspěvky a dotace z veřejných rozpočtů a fondů.
     Za efektivní nakládání s majetkem sdružení, realizaci ekonomických aktivit, jakož i soulad těchto aktivit se zákony, odpovídá předseda sdružení, opkud písemně valné hromadě (kterou svolá) nesdělí námitky proti rozhodnutí výboru sdružení jako celku.
     Postavení sdružení jako účetní jednotky upravují obecně závazné předpisy. Účetním obdobím je kalendářní rok.
     Výroční zprávu dle čl. VIII. bod 1. předkládá výbor jako celek v čele s předsedou. Případná rozporná stanoviska se ve zprávě uvedou.

XIV. Vystoupení ze sdružení a zánik sdružení

     Členové sdružení mohou ze sdružení vystoupit jednostranným písemným prohlášením, účinným od 1. dne měsíce následujícího po doručení prohlášení výboru sdružení nebo jeho předsedovi.
     Klesne-li počet členů na dva, považuje se za zaniklé.
     Poslední předseda sdružení, není-li ho, členové výboru, nebo revizor, učiní přiměřená opatření k likvidaci sdružení.

XV. Závěr

     Až do registrace sdružení státním orgánem jedná jménem sdružení přípravný výbor ve složení:

Mgr. Pavel Smetana
MUDr. Miroslav Veselovský
Mgr. Vlastimil Pospíšil
Ing. Dobroslav Stehlík
Doc.Ing. Karel Matějka, CSc.
Karel Matějka jr.

V Praze dne 10. května 1995


NAHORU

© Občanské sdružení Exulant 2005 - 2008