Stanovy spolku Exulant, zapsaný spolek

(podle zákona č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník)

 

I. Název 

Exulant, zapsaný spolek

 

II. Sídlo spolku

Jungmannova 9 (Husův dům), 110 00 Praha 1 - Nové Město

 

III. Účel spolku

Spolek je založen pro udržování a budování historické paměti založené na odkazu pobělohorských exulantů, pro vytváření a upevňování kontaktů mezi potomky a sympatizanty pobělohorských exulantů v různých státech a pro zprostředkování spolupráce institucí a organizací zabývajících se problematikou pobělohorského exilu. 

 

IV. Hlavní činnost spolku

  Hlavní činností spolku je:

 • udržování kontaktů mezi potomky a sympatizanty pobělohorských exulantů v České republice, Polsku, Německu, Ukrajině a dalších státech, kde žijí;

 • organizace společných akcí (seminářů, konferencí, sjezdů, dalších kulturních a společenských setkání včetně organizování tematických zájezdů), navazování kontaktů a spolupráce s institucemi a organizacemi s podobně zaměřenou činností;

 • archivní, historická, genealogická, publikační a vydavatelská činnost spojená s tématem české reformace, protireformace, pobělohorským exilem, životem v exilu, reemigrací a současným životem potomků exulantů.

Spolek úzce spolupracuje zejména s Českobratrskou církví evangelickou, Bratrskou jednotou baptistů, Evangelickým reformovaným sborem v Zelówě, evangelickými sbory na Ukrajině (Bohemka, Veselynivka) a dalšími církevními společenstvími, historickými a kulturními institucemi.

Součástí předmětu činnosti spolku jsou i veškeré aktivity vytvářející materiální a jiné podmínky ke splnění cíle spolku. Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku. Zisk z činnosti spolku lze požít pouze pro spolkovou činnost, včetně správy spolku.

 

V. Členství

Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 15 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti.

Členem spolku se může stát také právnická osoba. Za právnickou osobu ve spolku jedná její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce.

Členství ve spolku vzniká schválením písemné přihlášky výborem spolku, který o přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání po obdržení přihlášky.

 

Čestné členství může na návrh výboru udělit členská schůze fyzickým osobám (členům i nečlenům) za jejich mimořádné zásluhy o uskutečňování cílů spolku Exulant.

 

VI. Práva a povinnosti členů

    Všichni členové mají právo se zúčastňovat všech pořádaných akcí, schůzí, být informováni o činnosti a pořádaných akcích, podílet se podle potřeby na činnosti, předkládat návrhy na zlepšení činnosti, řešení problémů, na pořádání akcí, být seznamováni s finanční a revizní zprávou o hospodaření spolku při členské schůzi, finančně podporovat spolek svými dary apod.

Jednací a hlasovací právo na členských schůzích mají všichni členové. Každá fyzická i právnická osoba má jeden hlas. Pasivní volební právo (být volen) mají všichni členové starší 21 let.

 

VII. Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

 

 • Členská schůze

 • Výbor

 • Revizní komise

 

VIII. Členská schůze

 • 1) Působnost

  Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku, rozhoduje o všech otázkách týkajících se hospodaření a činnosti spolku, pokud tuto pravomoc nepřevede na jiný orgán.


  Členská schůze především:

  • volí a odvolává členy orgánů spolku (včetně jejich náhradníků),

  • volí předsedu spolku,

  • schvaluje výroční zprávu o činnosti spolku a výsledky hospodaření za běžný rok (účetní závěrku),

  • rozhoduje o změně stanov a případném zrušení spolku nebo jeho přeměně,

  • uděluje čestné členství ve spolku.

   

  2) Jednání členské schůze:

  Členskou schůzi svolává k zasedání výbor nejméně jedenkrát v kalendářním roce.

  Výbor je povinen svolat zasedání členské schůze také tehdy, jestliže o to požádá předseda nebo se na tom usnese výbor nadpoloviční většinou nebo o svolání požádá nejméně 1/3 všech členů nebo o svolání požádají alespoň 2 členové revizní komise. Nesvolá-li výbor zasedání členské schůze do třiceti dnů po doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze sám.

   

  Zasedání členské schůze se svolává nejméně 30 dnů předem prostřednictvím oznámení ve věstníku Exulant, který je zasílán všem členům a je i na internetových stránkách spolku. V oznámení o svolání členské schůze se uvede datum a místo konání a záležitosti zařazené na pořad jednání členské schůze. Členské schůze se mohou jako pozorovatelé zúčastnit i nečlenové spolku.

  Členská schůze je schopná se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny členů. Byla-li členská schůze řádně svolána a půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina členů, je členská schůze usnášeníschopná v počtu přítomných členů.

   

  Každý člen spolku je oprávněn účastnit se zasedání členské schůze a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku. Členové spolku jednají na členské schůzi buď osobně, nebo prostřednictvím svých zástupců na základě plné moci. K přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většina přítomných členů. Hlasuje se aklamací, pokud stanovy nebo členská schůze nestanoví jinak

  Zasedání členské schůze zahajuje a řídí předseda spolku nebo jiný člen zvolený členskou schůzí. Kdo zasedání zahájí, ověří, zda je členská schůze schopna se usnášet. Poté zajistí volbu zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátorů. Ze zasedání členské schůze se pořizuje zápis. Ze zápisu musí být patrné kdo a jak zasedání svolal, kdy a kde se konalo, kdo je zahájil a kdo je řídil, jaká usnesení členská schůze přijala a kdy a kým byl zápis vyhotoven.

 

 

IX. Výbor 

Výbor je statutárním orgánem spolku. Skládá se z předsedy spolku a pěti členů výboru. Členové výboru jsou voleni a odvoláváni členskou schůzí. Předsedu spolku volí členská schůze samostatně. Členská schůze může z bývalých předsedů spolku zvolit čestného předsedu.

Členská schůze volí náhradníky výboru. Počet náhradníků není omezen.

 

Výbor řídí veškerou činnost spolku v souladu se stanovami a s usneseními členské schůze. Zasedání výboru svolává a řídí předseda spolku nebo v závažných případech kterýkoli člen výboru. Výbor rozhoduje většinou hlasů svých členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Na zasedání výboru jsou zváni i náhradníci, čestný předseda a členové revizní komise, kteří mají hlas poradní. O zasedáních výboru se pořizuje záznam.

V případě neustavení výboru plní jeho funkce předseda sám. 

 

X. Jednání jménem spolku

Jménem spolku jedná předseda spolku samostatně. Výbor může k jednání jménem spolku v určitých záležitostech pověřit i jiného svého člena nebo si může vyhradit právo jednat v určitých záležitostech jako celek.  

 

XI. Revizní komise

Revizní komise je tříčlenná. Členové revizní komise jsou voleni a odvoláváni členskou schůzí. Členská schůze volí i jednoho náhradníka revizní komise. Ze svého středu si členové revizní komise volí předsedu.

Revizní komise kontroluje veškerou činnost spolku a předkládá členské schůzi revizní zprávu s návrhem na opatření a na schválení či neschválení hospodaření.

 

XII. Volební období

Členové orgánů spolku jsou voleni na dobu tří let. Kandidátku pro volby připravuje výbor. Členská schůze může kandidátku doplnit. Kandidátka na členy výboru obsahuje nejméně devět jmen. Ti, kteří obdrží nadpoloviční většinu hlasů, jsou zvoleni za členy a náhradníky podle počtu získaných hlasů.

Předseda se volí samostatně.

Volby členů výboru i revizní komise jsou tajné.

Funkce člena orgánu spolku zaniká volbou nového člena, nejpozději však uplynutím 3 měsíců od skončení funkčního období. Opětovná volba člena orgánu je možná. Člen orgánu může z funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným výboru spolku.Za člena orgánu, který odstoupil, případně zemřel, nastupuje náhradník s nejvyšším počtem hlasů a stává se tak řádným členem tohoto orgánu až do konce volebního období.

 

XIII. Hospodaření spolku

Prostředky  na činnost spolku jsou hrazeny z jeho majetku. Za závazky vůči třetím osobám ručí spolek do výše svého majetku. Členové spolku neručí za jeho dluhy.

Finančními zdroji spolku jsou:

 • členské příspěvky,

 • jiné příspěvky, dary, odkazy jiných osob,

 • výnosy sbírek, 

 • sponzorské dary, příspěvky a dotace z veřejných rozpočtů a fondů.

Za nakládání s majetkem spolku, realizaci ekonomických aktivit, jakož i soulad těchto aktivit se zákony, odpovídá statutární orgán spolku. Postavení spolku jako účetní jednotky upravují obecně závazné předpisy. Účetním obdobím je kalendářní rok. Výroční zprávu dle čl. VIII. bodu 1. předkládá výbor jako celek v čele s předsedou. Případná rozporná stanoviska se ve zprávě uvedou.

 

 

XIV. Vystoupení ze spolku a jeho zánik

Členství ve spolku zaniká vystoupením případně úmrtím. Oznámení o vystoupení zašle člen písemně na adresu sídla spolku nebo jeho předsedovi. 

Členská schůze může rozhodnout nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů o zrušení spolku a o způsobu likvidace a použití jeho majetku. Likvidace spolku se řídí příslušnými právními předpisy.

 

XV. Závěrečná ustanovení

Exulant, zapsaný spolek je pokračovatelem občanského sdružení Exulant, IČ 63110385, založeného dne 10.5.1995 a registrovaného Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č.83/1991 Sb.

Čestné členství, udělené občanským sdružením Exulant před platností těchto stanov, platí i pro Exulant, zapsaný spolek.

 

 

Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí dne 11. října 2014.

PřílohaVelikost
Stanovy_o.s._Exulant_1995.pdf65.36 KB
Stanovy_spolku_Exulant_zapsany_spolek_2015.pdf75.07 KB