Konference "Exulant J.A.Komenský" a valná hromada o.s.Exulant v Janských Lázních v září 2008

Ve dnech 19. - 21. září 2008 se v objektu Sola fide v Janských Lázních konala konference občanského sdružení EXULANT. Letos měla oproti jiným letům několik zvláštností. Byla to tentokrát konference mezinárodní. S občanským sdružením EXULANT ji pořádal Evangelische Brüder Unität Herrnhut. Nesjeli jsme se, jako obvykle na jeden den, ale pobyli jsme v Janských Lázních dny tři. Také množství a odborná úroveň přednášek a úroveň hudební části konference byly mimořádné.

Konference byla zahájena v pátek odpoledne ekumenickými bohoslužbami, při nichž kázala Christine Welschen ze SRN a zazněla premiéra hudební skladby s kantátou Pavla Koutníka z Vídně. Zbytek pátku a sobotní dopoledne byly věnovány odborným přednáškám. Za nemocnou PhDr. Editu Štěříkovou přednesl její příspěvek „O českých a moravských pobělohorských exulantech“ MUDr. Josef Čáp. Prof. ThDr. Igor Kišš z Bratislavy přednesl příspěvek „Komenského představy o jednotě Evropy a světa“, Dr. Dietrich Meyer z Herrnhutu příspěvek „Exulant Šimon Bohumil Turnovský“, PhDr. Marta Bečková z Prahy přednášku „Bratrský exil v Polsku“, Mgr. Ondřej Macek z Prahy měl přednášku „Poznámky k metodě katolické reformy a existenci skryté církve české“. Mgr. Daniel Herman z Prahy přednesl osobní reflexi na téma „Jan Amos Komenský a jeho doba, versus katolická církev“. Po každé přednášce následovala diskuse.

Součástí konference byly výborné koncerty souboru Musica da Camera Brno a v sobotu odpoledne koncert duchovních písní v podání trubačů z německých sborů Jednoty bratrské. Účastníci konference měli možnost prohlédnout si unikátní sbírku Jiřího Polmy „Komenský ve filatelii“ a výstavu fotografií soutěže „Rosa exularia“.

Přestože nám počasí příliš nepřálo, odjeli jsme v neděli ráno do Žacléře. Na hranicích, na místě, kde se před 380 lety loučil Komenský a další exulanti s vlastí, jsme zazpívali hymnu, položili k památníku kytici a uskutečnily se zde bohoslužby. Na téma abrahamovského vyjití kázal Mgr. Jan Bistranin. Poté jsme ještě navštívili místní muzeum a rozjeli se domů. EXULANT připravuje k vydání sborník, který bude obsahovat vše podstatné z této konference.

V sobotu večer se konala volební valná hromada občanského sdružení. Za předsedající valné hromady byla zvolena Jarmila Matějková, zapisovatelem Jan Bistranin, ověřovatelem zápisu Jiří Šmída a Jiří Čáp skrutátorem. Valná hromada vzala na vědomí zprávu o činnosti sdružení za uplynulé období a revizní zprávu za období od 12. valné hromady.

Schválila výroční zprávu o hospodaření občanského sdružení za rok 2007 a zvolila na další volební období předsedou sdružení Mgr. Pavla Smetanu a výbor ve složení: MUDr. Josef Čáp, Jiří Šmída, Mgr. Jiří Polma, Rudolf Braha, Mgr. Jan Bistranin. Náhradníky výboru byli zvoleni: Mgr. Pavel Čáp, Ing. Alexandr Drbal, Mgr. Ondřej Macek, Ing. Dobroslav Stehlík, Mgr. Petr Brodský, Mgr. Vlastimil Pospíšil, Jana Kubaňová. Revizní komise byla zvolena ve složení: Květoslava Klimešová, Mgr. Ing. Karel Matějka.

Valná hromada doporučila výboru:

  • uskutečnit v roce 2009 zájezd do Ženevy u příležitosti 500. výročí narození reformátora Jeana Calvina,
  • pokusit se navázat a prohloubit vazby se všemi skupinami potomků pobělohorských exulantů,
  • pokusit se výrazněji proniknout do sdělovacích prostředků,
  • usilovat o to, aby 4. únor byl vyhlášen Dnem českých exulantů – Památným dnem,
  • uspořádat v roce 2009 kromě konference ještě evangelizační setkání v Novém Městě pod Smrkem.

O dojemné překvapení se na valné hromadě postaral dr. Karel Macek, když občanskému sdružení EXULANT předal z pozůstalosti svého otce MUDr. Karla Macka, předsedy „Sboru českých exulantů i navrátilců z Polska“ historický prapor tohoto, v padesátých letech zakázaného, sdružení potomků exulantů.

Jan Bistranin